Voorwaarden voor het gebruik van de website www.sacla.nl

Eigendom van de site en de content ervan

 1. Flli Saclà S.p.A. Hoofdkantoor: C.so Stati Uniti 41, 10129 Turijn Administratief kantoor en fabriek: P.zza Amendola 2, 14100 Asti Tel: +39 0141/3971 – Fax: +39 0141/352700 – E-mail: info@sacla.it – Gecertif. e-mail: amministrazione@fllisaclaspa.legalmail.it, Fisc.nr. 01070500010 – Bedrijvenregister Turijn: 01070500010, Maatschappelijk kapitaal: € 6.000.000.000 volledig gestort (hierna ook wel genoemd: “Saclà”) is de eigenaar van de site, die zij rechtstreeks bijwerkt en beheert via haar personeel en het bedrijf Blulab srl.
 2. De documentatie, afbeeldingen, lettertypen, illustraties, afbeeldingen, grafieken, software en andere content van de site, en alle codes en online formulieren om de site te implementeren, zijn het eigendom van onze onderneming of haar exclusieve gebruiksrecht.
 3. Het materiaal op de Saclà site is auteursrechtelijk beschermd. Om precies te zijn, heeft Saclà foto’s, video- en documentaire beelden of beschrijvende teksten gecreëerd die in haar website zijn opgenomen en die als creatieve werken moeten worden beschouwd en dat zij daarom als “auteur” moeten worden aangemerkt in de zin van de Italiaanse wet nr. 633 van 22 april 1941, zoals gewijzigd bij Italiaans wetsbesluit nr. 207 van 30 december 2008, dat met wijzigingen in wet is omgezet door de omzettingswet nr. 14 van 27 februari 2009 (“Bescherming van het auteursrecht en andere rechten die verband houden met de uitoefening ervan”). Als auteur heeft Saclà het exclusieve recht op de economische exploitatie van het werk, de reproductie, wijziging, transcriptie, aanpassing en de overdracht aan derden van het recht om de originelen, kopieën of dragers van de werken te gebruiken, onder meer door verhuur of uitlening. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van producten, handelsmerken en andere onderscheidende tekens (bijv. logo’s), oorsprongsbenamingen, ontwerpen en modellen, uitvindingen, gebruiksmodellen, vertrouwelijke bedrijfsinformatie waarop Saclà industriële eigendomsrechten heeft op grond en in het kader van Italiaans Wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005 – “Wet op de industriële eigendom, conform artikel 15 van de wet nr. 273 van 12 december 2002”, gepubliceerd in het Italiaans Staatsblad nr. 52 van 4 maart 2005 – Gewoon supplement nr. 28, na registratie ervan in overeenstemming met de wet.
 4. Het gebruik van de site mag slechts zuiver persoonlijk en niet-commercieel zijn, behalve in de gevallen waarin Saclà vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Het is daarom verboden om de content of de handelsmerken van de site te kopiëren, te wijzigen, te uploaden, te downloaden, door te sturen, te publiceren of te distribueren aan derden voor commerciële doeleinden of voor doeleinden die het imago van Saclà kunnen aantasten.
 6. De gebruiker heeft, voor louter professionele of persoonlijke en nooit commerciële doeleinden, het recht om teksten of andere content van de site te downloaden en te verspreiden via het web of via de pers, op voorwaarde dat daarbij uitdrukkelijk en duidelijk de bron van deze teksten of andere content wordt vermeld.
 7. Banners en logo’s die in de vooraf gedefinieerde “download”-secties van de site zijn geplaatst, mogen ook worden gedownload voor persoonlijke of professionele doeleinden en nooit voor commerciële doeleinden, behalve wanneer er een andere indicatie is die duidelijk tot uitdrukking komt binnen de content in kwestie.
 8. De ongeoorloofde reproductie van de institutionele banner van Saclà op websites is onderworpen aan gerechtelijke stappen door Saclà, die de website voortdurend controleert op ongeoorloofd gebruik van haar logo.

 

Inhoud en doeleinden van de site

De site is gericht op het verspreiden van informatie, rapporten en updates over producten, initiatieven en promoties en diensten van Saclà.

De inhoud van de website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. Saclà aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de verstrekte informatie of adviezen, die de gebruiker onafhankelijk en onder zijn eigen exclusieve verantwoordelijkheid dient te controleren.

Verplichtingen, rechten en uitsluitingen van aansprakelijkheid van Saclà

 1. De site kan af en toe links bevatten naar sites van andere instanties, organisaties of bedrijven: Saclà kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, content, producten en diensten die aldaar worden aangeboden, noch voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik ervan. Zij is overigens niet verantwoordelijk voor de wijze en het doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens door deze derden.
 2. Saclà zal alles in het werk stellen om de levering van de dienst voortdurend in stand te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies van gegevens, informatie of andere schade als gevolg van vertraging, onnauwkeurigheid of het niet vinden van informatie, beperkingen of verlies van toegang, moeilijkheden of problemen van welke aard dan ook, fouten, ongeoorloofd gebruik tijdens de toegang tot de site en de betreffende diensten of andere vormen van interactie in de service. Saclà geeft geen garantie en is er niet verantwoordelijk voor dat:
  1. de diensten die via de site worden aangeboden, voldoen aan de specifieke wensen en behoeften van de gebruiker;
  2. de diensten die via de site worden aangeboden, ononderbroken, tijdig, veilig en foutloos zijn;
  3. de informatie en resultaten verkregen door het gebruik van de diensten altijd nauwkeurig en betrouwbaar zijn;
  4. eventuele gebreken in de software die wordt gebruikt om de diensten van de site te beheren, geëlimineerd kunnen worden.
 3. Saclà wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade als gevolg van ontoegankelijkheid van de diensten van de site of van enige schade veroorzaakt door virussen, beschadigde bestanden, fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienstverlening, verwijdering van content, problemen in verband met het netwerk, providers of telefoon- en/of telematicaverbindingen, ongeoorloofde toegang, wijziging van gegevens, storingen en/of defecten van de elektronische apparatuur van de gebruiker.
 4. De gebruiker erkent dat Saclà niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor onjuiste informatie die rechtstreeks door de gebruiker wordt verzonden (bijvoorbeeld: juistheid van het e-mailadres of de telefoonnummers of postadressen of andere persoonlijke of niet-persoonlijke informatie), alsmede voor informatie over hem die door een derde partij is verstrekt, ook op frauduleuze wijze.
 5. Er zij op gewezen dat de interactieve en onmiddellijke instrumenten voor de uitwisseling van meningen en content in het algemeen die de site, ook indirect (via de eigen sociale kanalen) ter beschikking kan stellen, moeilijk bemiddelbaar en preventief controleerbaar zijn: Saclà informeert dat het haar duidelijke plicht is om toe te zien op het correcte gebruik van deze instrumenten om de invoering van illegale content te voorkomen: daarom behoudt zij zich het recht voor om deze naar eigen goeddunken te wijzigen of niet te publiceren of te wijzigen nadat de gebruiker deze heeft geplaatst, en ook om de gebruikers de toegang op elk moment en om elke legitieme reden, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbieden en om de bevoegde autoriteiten te informeren indien zij de illegaliteit van de verzonden content of de onwettigheid van het gedrag van de gebruikers vaststelt.
 6. Saclà kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongepaste, beledigende of onfatsoenlijke content of voor fouten of weglatingen die rechtstreeks of onrechtstreeks via de site worden doorgegeven of ter beschikking gesteld. Saclà verbindt zich ertoe te voorkomen dat onaanvaardbare content wordt gepubliceerd, maar kan niet garanderen dat dit in real time gebeurt, waarbij zij zich dus het recht voorbehoudt om op een later tijdstip naar eigen goeddunken elk type content te verwijderen.
 7. De gebruiker erkent dat Saclà het recht heeft om persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan die worden verstrekt met behulp van de diensten die op de site beschikbaar zijn, en om deze aan de bevoegde autoriteiten mee te delen, in het bijzonder wanneer onrechtmatig gedrag wordt vastgesteld dat een misdrijf kan vormen:
  1. in het belang van de gerechtigheid;
  2. om zich te verdedigen tegen vorderingen van derden;
  3. voor de bescherming van de rechten en veiligheid van haarzelf, de gebruikers en het publiek in het algemeen. Elke schending, ook al wordt deze slechts vermoed, van deze gebruiksvoorwaarden, of zelfs de vermeende schending van de rechten van derden en/of wettelijke bepalingen die in ons rechtssysteem van kracht zijn, zal leiden tot de opschorting of onderbreking van de diensten.
 8. Saclà behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het volgende te doen:
  1. deze gebruiksvoorwaarden wijzigen: de gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht door middel van een mededeling die op deze site wordt gepubliceerd. Het gebruik van de diensten na de inwerkingtreding van deze wijzigingen impliceert de volledige aanvaarding van de wijzigingen. De gebruiker kan te allen tijde de huidige tekst van de gebruiksvoorwaarden controleren door naar de link“gebruiksvoorwaarden van de site” te gaan
  2. het materiaal dat naar de site wordt gestuurd controleren en verwijderen
  3. de beschikbaarheid van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

 

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 1. De verwerving door de gebruiker van gedownload of anderszins verkregen materiaal door middel van het gebruik van de site, indien toegestaan, geschiedt op keuze en risico van de gebruiker. Elke verantwoordelijkheid voor schade aan computersystemen of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van materiaal ligt derhalve bij de gebruiker en kan niet worden toegeschreven aan Saclà.
 2. De gebruiker gaat ermee akkoord alle risico’s te nemen die inherent zijn aan het gebruik van content van welke aard dan ook.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor de bewaring en geheimhouding van de persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de door de site aangeboden diensten zijn vrijgegeven. In het bijzonder is de gebruiker verantwoordelijk voor de toegangsgegevens die worden verstrekt voor de registratie op de site en de daaruit voortvloeiende toegang tot en wijziging van zijn/haar profiel. De gebruiker is dus verantwoordelijk voor het correcte gebruik en bewaring van de toegangsgegevens en vrijwaart vanaf nu Saclà van elke aansprakelijkheid voor verlies of misbruik door derden van dergelijke toegangsgegevens en eventuele identiteitsdiefstal die hieruit kan voortvloeien. Saclà kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verklaringen of handelingen die via de site worden uitgevoerd door onbevoegde derden die toegang hebben gehad tot toegangsgegevens die alleen rechtmatig aan de geregistreerde gebruiker kunnen worden geaccrediteerd. De gebruiker verbindt zich ertoe Saclà onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van zijn of haar persoonsgegevens of van elke andere inbreuk op de veiligheid waarvan hij of zij kennis krijgt.
 4. De site stelt de gebruiker in staat om, afhankelijk van bepaalde diensten die via de site worden aangeboden, zijn eigen content te verzenden of te uploaden, in tekst-, foto- en videoformaat. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de gebruiker zijn/haar exclusieve verantwoordelijkheid voor de verzonden content erkent, waarbij Saclà wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid en schadeloosstelling voor alle schadelijke gevolgen die verband houden met de door eenieder ingestelde vorderingen, met inbegrip van juridische vorderingen, verzoeken om terugbetaling van alle kosten en verzoeken om vergoeding van alle directe of indirecte schade als gevolg van de toezending van de content. De gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij de content op rechtmatige wijze heeft verkregen en dat hij/zij door het versturen van de content uitdrukkelijk toestemming geeft voor de publicatie ervan, waarbij hij/zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt en Saclà vrijwaart van alle klachten van derden over de content en het gebruik ervan. Bovendien, door de toegang tot en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden van de site, verklaart de gebruiker dat hij de auteursrechten op het overgebrachte materiaal gratis wil overdragen met uitdrukkelijke verwijzing naar de publicatie, distributie en het gebruik in welke vorm dan ook van zijn/haar creatieve werken (bv. video, foto’s, tekstverklaringen), onder meer door de herbewerking en combinatie ervan met andere werken, door Saclà. Hieruit volgt dat Saclà de beelden in elke vorm en op elke drager mag gebruiken, online en offline, zelfs door herbewerking ervan, en voor onbepaalde tijd. Daarom erkent de gebruiker dat hij/zij de creatieve werken die aan Saclà zijn overgedragen niet voor commerciële doeleinden zal kunnen gebruiken. Bovendien verklaart en garandeert hij/zij dat de gecreëerde creatieve werken een exclusief karakter hebben en niet voor andere initiatieven zijn gepresenteerd of in de toekomst gepresenteerd zullen worden. Hi/zij verklaart en garandeert dat de geproduceerde creatieve werken die aan Saclà zijn overgedragen, indien ze voor andere doeleinden worden gebruikt – sowieso altijd en uitsluitend van private en persoonlijke aard – de gezamenlijke vermelding “Saclà”, “ThanksPlanet” of een soortgelijke formulering die Saclà zelf eenduidig kan identificeren, zullen dragen.
 5. Door de toegang tot en het gebruik van de diensten van de site, verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende gedragsregels strikt na te leven:
 1. geen mededelingen doen die schade of verstoring van het netwerk of derden-gebruikers veroorzaken of die in strijd zijn met de geldende wetten en regels
 2. geen materiaal of mededelingen in het netwerk plaatsen met potentieel beledigende content of die schade toebrengen aan de harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid van minderjarigen, de beginselen van de openbare orde en de sociale zekerheid eerbiedigen en de verspreiding van berichten, beelden of ander materiaal dat kan aanzetten tot het plegen van misdrijven, het gebruik van geweld of gewelddaden, of enige vorm van deelname aan of samenwerking bij illegale activiteiten vermijden
 3. niets verspreiden dat schadelijk is voor het decorum of de menselijke waardigheid, of dat pornografische inhoud heeft of in strijd is met de goede zeden of dat prostitutie of kinderpornografie in de hand werkt
 4. geen materiaal in het netwerk en in het bijzonder op de site plaatsen dat in strijd is met het auteursrecht of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten, met name illegale software, muziekbestanden, afbeeldingen, video’s en teksten die door het auteursrecht worden beschermd
 5. geen respectloze taal bezigen, dus ook geen onfatsoenlijke woorden, en flaming vermijden (niet beledigen)
 1. geen pornografisch materiaal of materiaal van seksuele aard en in ieder geval van obscene aard plaatsen
 2. geen beledigend of lasterlijk materiaal tegen wie dan ook plaatsen, met inbegrip van uitingen van fanatisme, racisme, haat, oneerbiedigheid of bedreigingen
 3. geen materiaal verzenden dat juridische gegevens van hem-/haarzelf of van derden bevat
 4. geen materiaal plaatsen dat reclame maakt voor of informatie geeft over illegale activiteiten of dat op enige andere wijze verband houdt met illegale activiteiten of die derden schade kan berokkenen
 5. geen software, informatie of ander materiaal dat virussen of schadelijke componenten bevat, uploaden
 6. niet materiaal plaatsen met initiatieven op het gebied van kansspelen, wedstrijden, spelen die deelname tegen een vergoeding vereisen
 7. geen materiaal verzenden dat niet geschikt is voor kinderen jonger dan 18 (achttien) jaar
 8. geen reclame- of sponsoringmateriaal plaatsen, zelfs niet tegen een vergoeding
 9. geen materiaal of activiteiten plaatsen die, in het algemeen, een bepaling van de wet of regelgeving die ter bescherming van ook alleen maar particulieren is bedoeld of een bepaling die rechtmatig door de overheid is uitgevaardigd schenden of ertoe aanzetten om deze te schenden
 10. geen materiaal plaatsen waarin minderjarigen worden afgebeeld zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s) of voogd(en) van de minderjarige(n)
 11. geen materiaal plaatsen dat derden afbeeldt die geen toestemming hebben gegeven voor de publicatie van hun afbeeldingen
 12. geen materiaal plaatsen dat gegevens bevat over de gezondheid, politieke of religieuze opvattingen, ras of seksuele gewoontes van derden.

 

Sociale media

Als de gebruiker zich aansluit bij de groepen van sociale netwerken die door Saclà zijn gecreëerd, moet hij/zij er rekening mee houden dat sociale netwerken online sociale netwerkdiensten zijn die gericht zijn op gemeenschappen van mensen die interesses en activiteiten delen, of die geïnteresseerd zijn in het verkennen van de interesses en activiteiten van anderen. Dit zijn diensten die voor het grootste deel via het web worden beheerd en verschillende manieren van interactie tussen gebruikers bieden. Indien u wenst deel te nemen, volg dan deze richtlijnen:

 1. Wanneer u uw persoonsgegevens invoert, verliest u de controle erover. De gegevens kunnen worden geregistreerd door alle contacten en leden van de groepen waarbij u zich hebt aangesloten, en kunnen zelfs na jaren herbewerkt en verspreid worden.
 2. Soms, door te accepteren deel uit te maken van een sociaal netwerk, krijgt het bedrijf dat de dienst beheert de licentie om het online geplaatste materiaal (foto’s, chats, geschriften, gedachten) zonder tijdslimiet te gebruiken.
 3. De meeste sociale netwerksites zijn in het buitenland gevestigd, net als hun servers. In geval van juridische geschillen of problemen die voortvloeien uit schending van de privacy, bent u niet altijd beschermd door de Italiaanse en Europese wetgeving.
 4. Als u besluit om een sociale netwerksite te verlaten, mag u vaak alleen het profiel “deactiveren”, maar niet “verwijderen”. De gegevens en materialen die online zijn ingevoerd, kunnen nog steeds zijn opgeslagen op de servers, in de computerbestanden van het bedrijf dat de dienst aanbiedt. Leest u a.u.b. nauwkeurig de gebruiksvoorwaarden en privacygaranties die worden aangeboden in het contract dat u bij registratie accepteert.
 5. Denk voor het online invoeren van uw gegevens na als u niet wilt dat ze in uw nadeel worden verspreid of gebruikt kunnen worden. Het is goed om schendingen aan de Toezichthoudende autoriteit te melden, zodat deze kan ingrijpen om de gebruiker te beschermen.
 6. Bij het plaatsen van foto’s van derden of het “taggen” van deze foto’s, dient u zich eerst af te vragen of u de privacy van anderen schendt. Vraag in geval van twijfel eerst de toestemming van de derde partij.
 7. Pas op voor valse profielen Het enige wat nodig is, is een foto, een naam en wat informatie over het leven van een persoon om online bezit te nemen van zijn of haar identiteit.
 8. Let op de informatie die online beschikbaar wordt gesteld. De geboortedatum en -plaats zijn voldoende om uw fiscale identificatienummer te verkrijgen. Andere informatie kan helpen om uw bank- of postrekening of gebruikersnaam en wachtwoord te achterhalen.
 9. Gebruik andere aanmeldingen en wachtwoorden dan de inloggegevens die zijn ingesteld voor toegang tot andere sites, om e-mail, thuisbankieren en dergelijke te beheren. Wijzig uw wachtwoord vaak.

Alle meningen en verklaringen die in de sociale kanalen worden geuit, zijn toe te schrijven aan de gebruiker die ze heeft geplaatst en worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door Saclà: daarom neemt de gebruiker elke verantwoordelijkheid op zich voor wat in de sociale pagina’s van Saclà wordt verklaard, verzonden en uitgewisseld, en ontheft haar van elke verantwoordelijkheid voor wat hieruit voor derden kan voortvloeien. Wanneer dergelijke content schadelijk is voor het imago van Saclà, behoudt Saclà zich het recht voor om deze content te gebruiken om haar rechten voor de rechter te verdedigen, waarbij zij zich, indien nodig, kan beroepen op de gebruiker die de content heeft verspreid.

Slotbepalingen

 1. Door deze website te bezoeken, gaan de gebruiker en F.lli Saclà spa ermee akkoord dat de wetten en voorschriften van de Italiaanse staat van toepassing zijn op alle zaken met betrekking tot het gebruik van de website.
 2. De gebruiker en F.lli Saclà spa komen bovendien overeen om zich uitsluitend te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbank van Turijn voor bovengenoemde zaken.
 3. Door deze site te bezoeken en gebruik te maken van de instrumenten die er ter beschikking worden gesteld, aanvaardt de gebruiker impliciet de voorwaarden en bepalingen van deze site.

 

Na kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van de site, aanvaardt de gebruiker de content van de site volledig en onvoorwaardelijk.