Privacyverklaring

Bescherming van de privaatbelangen op deze site

Beste gebruikers

De informatie hieronder is gericht aan elke persoon die het url webadres:https://www.sacla.nl bezoekt en gebruikmaakt van de webdiensten van F.lli Saclà S.p.A.

De standaardreferentie voor deze informatie stemt overéén met de Italiaanse Privacy Code (Wettelijk Decreet 196 van 30 juni 2003).

Dit document beschrijft de gebruiksvoorwaarden van de site, met nadruk op de verwerking van persoonlijke gegevens, verstrekt door de bezoekers van de site. Bij het bezoek aan deze website is het immers zo dat gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt kunnen worden.

Deze informatie heeft enkel betrekking op de F.lli Saclà S.p.A. en dus niet op andere websites die via een link kunnen geraadpleegd worden.

Soorten van verwerkte gegevens

Surfgegevens
De computer- en softwaresystemen die instaan voor de werking van deze site slaan gedurende hun normale werking sommige persoonlijke gegevens op, waarvan de transmissie eigen is aan het gebruik van het internet en haar communicatieprotocol.
De data worden niet verzameld om door te geven aan gekende, geïnteresseerde partijen, maar de gegevens kunnen mogelijks, door verwerking en associatie met data afkomstig van derden, tot identificatie van de websitegebruikers leiden.

Het soort gegevens houdt in:
• IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers van de website aangewend worden
• de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de geconsulteerde bronnen
• de tijd van het bezoek
• de gebruikte methode om inlichtingen naar de server te sturen
• de omvang van de teruggestuurde file
• de numerieke code die de status van de door de server teruggestuurde berichten weergeeft (succesvol resultaat, foutmelding, enz.)
• andere parameters die betrekking hebben op het werkingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker

Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor anonieme statistische informatie over het gebruik van de site en voor de correcte werking ervan. Nadat de gegevens verwerkt zijn, worden ze onmiddellijk vernietigd. De data kunnen gebruikt worden om de verantwoordelijkheid te achterhalen in geval van hypothetische overtreding van dataverwerking tegen de site. In dat geval zullen de gegevens van webcontacten beschikbaar blijven gedurende de periode die nodig is om statistische data te verzamelen.

Vrijwillig verstrekte gegevens door de gebruiker
Het expliciet en intentioneel vrijwillig verzenden van e-mails naar adressen die op deze site te zien zijn, brengt met zich mee dat het adres van de verzender, nodig om diens verzoek te beantwoorden, opgeslagen wordt. Ook eventuele andere persoonlijke gegevens die het bericht bevat, worden dan bijgehouden.

Informatie met betrekking op gevraagde specifieke diensten of voor het verzenden of invullen van sollicitatieformulieren zal duidelijk te zien of geïntegreerd zijn in de webpagina’s.

Cookies

Er worden geen persoonlijke gegevens met betrekking tot de websitegebruikers verworven.

Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies om persoonlijke informatie te transfereren, ook niet van het hardnekkige type cookies, zoals systemen om gebruikers te traceren.

Een cookie bestaat uit een serie van gegevens die een website verstuurt naar een browser; deze informatie kan dan opgeslagen worden in de computer via een anonieme tag die wel de computer identificeert, maar niet de gebruiker,

Het gebruik van cookies (deze worden niet elke keer opgeslagen op de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de browser afgesloten wordt) is strikt beperkt tot de transmissie van sessie-identificatie (dit betreft de willekeurige nummers, door de server verkregen). Dit is nodig om een veilige en efficiënte werking van de site mogelijk te maken.

De cookies die gebruikt worden in deze site voorkomen het gebruik van andere informatietechnieken die mogelijk schadelijk zijn voor de privacy van de gebruiker. Bovendien beletten ze de opslag van de persoonlijke identificatiegegevens van de bezoeker van de website.

Het verantwoordelijk bedrijf voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Het verantwoordelijk bedrijf voor de verwerking van persoonlijke gegevens is F.lli Saclà S.p.A., met hoofdkantoor in de Piazza, Amendola 2, 14100 Asti (Italië).

De ‘verantwoordelijke persoon’ voor de verwerking van de persoonlijke gegevens

Het hoofd van de verwerking van de gegevens is Mr. Andrea Granato.

De plaats van de verwerking van persoonlijke gegevens

De verwerking van de gegevens, gerelateerd aan de webdiensten van deze site, gebeurt in het kantoor van F.lli Saclà S.p.A zoals hierboven omschreven, en in Blulab s.r.l., Via Ospedale 15/b, 1205, Alba (CN). Deze verwerking wordt uitgevoerd door stafleden die verantwoordelijk zijn voor de procedure.

Niets van de gegevens die uit de webdiensten voortkomen, kunnen gepubliceerd of bekend gemaakt worden.

Alle persoonlijke gegevens die door de websitegebruikers op vrijwillige basis gegeven worden door een aanvraag voor de nieuwsbrief in te dienen, vrij op de site te surfen, door een sollicitatieformulier in te vullen, door een verzoek tot informatie in te dienen, zullen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van deze diensten, of voor het inwilligen van het verzoek en zullen alleen gecommuniceerd worden naar derden indien daartoe verzocht wordt.

Optionele overdracht van gegevens

Los van de data, nodig om door de site te surfen, kan de gebruiker vrijwillig zijn of haar gevraagde gegevens invoeren via de relevante invulformulieren of zoals gespecifieerd in om het even welk contact met de website, voor het ter beschikking stellen van documentatie, informatie of andere vormen van communicatie.

Elke niet-overdracht van data kan er toe leiden dat de verwachte doelstellingen van de website niet gerealiseerd worden.

Verwerkingsvoorwaarden

Persoonlijke data worden verzameld via automatische tools, die actief zijn voor de duur die nodig is om het doel van de verzameling te bereiken.

Specifieke veiligheidsmaatregelen worden toegepast om elke vorm van dataverlies, onwettelijk of verkeerd gebruik en ontoegelaten toegang te voorkomen.

Rechten van de betrokken partijen

De betrokken partijen van de omschreven persoonlijke gegevens zijn gemachtigd om op elk ogenblik de bevestiging van het bestaan of niet van dergelijke gegevens te bekomen en om geïnformeerd te worden over de inhoud en ontstaan ervan, alsook om de juistheid ervan te controleren en om hun persoonlijke gegevens aan te passen (art. 7, Wettelijk Decreet 196/2003).

In hetzelfde artikel worden de betrokken partijen in de mogelijkheid gesteld om de annulatie van de gegevens te bekomen, om de transformatie naar een anoniem formulier te vragen of om de blokkering van de verwerking van de data te eisen indien deze in strijd is met de wet, alsook om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens op basis van geldige redenen.

De aanvragen daarvoor moeten geadresseerd worden aan F.lli Saclà S.p.A.

export@sacla.it