Privacy

Geachte gebruiker, deze in overeenstemming met art. 13 van de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “de Verordening”) opgestelde informatie wordt verstrekt aan diegenen die het adres http://www.sacla.it bezoeken en interageren met de webdiensten van F.lli Saclà S.p.A., om hen op de hoogte te brengen van ons privacybeleid en hen uit te leggen hoe de persoonsgegevens worden behandeld van wie onze sites gebruikt en, indien nodig, om hen te verzoeken om hun expliciete en geïnformeerde toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze informatie wordt verstrekt voor de website van F.lli Saclà S.p.A. en ook voor de andere websites die door F.lli Saclà S.p.A. worden beheerd en door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.

De Verwerkingsverantwoordelijke

De Verwerkingsverantwoordelijke voor de door u verstrekte gegevens is F.lli Saclà S.p.A., met maatschappelijke zetel in Piazza Amendola, 2 – Asti, Italië.

Soort verwerkte gegevens

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze website worden gebruikt, verzamelen in het kader van hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet in de communicatieprotocollen van het internet is vastgelegd.

Deze informatie wordt niet verzameld om met geïdentificeerde belanghebbenden te worden geassocieerd, maar kan door de aard ervan, door verwerking van en koppeling met gegevens die door derden worden bijgehouden, de identificatie van gebruikers mogelijk maken.

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van aangevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat wordt verkregen als antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de site: afgezien van deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten zo lang bestaan als nodig is om statistische gegevens te verzamelen.

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

Voor het verzenden van een verzoek om informatie, door het invullen van het juiste formulier op de site, is uitdrukkelijke toestemming nodig voor de verwerking van de persoonsgegevens die erin zijn opgenomen, om over te kunnen gaan tot het betreffende beheer.

Het verzoek om in te schrijven op de “newsletter” wordt gedaan door het invullen van het formulier op de site of op evenementen en beurzen georganiseerd door F.lli Saclà S.p.A. en vereist uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die erin zijn opgenomen, om verder te kunnen gaan met het betreffende beheer.

Om toegang te krijgen tot het informatiebord “Thanks Planet” is een vorm van registratie vereist die plaatsvindt door het invullen van een online formulier, waarbij uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens om de dienst zelf te kunnen leveren.

In ieder geval garandeert de gebruiker, mocht hij/zij bij het gebruik van onze site persoonsgegevens van derden verstrekken of anderszins verwerken, van nu af aan – onder aanvaarding van elke alle daarmee verband houdende aansprakelijkheid – dat dit specifieke geval van verwerking gebaseerd is op een passende rechtsgrond in de zin van artikel 6 van de Verordening die de verwerking van de betrokken informatie wettigt.

Plaats en doel van de gegevensverwerking

De verwerkingshandelingen met betrekking tot de webservices van deze site vinden plaats in de hiervoor genoemde kantoren van F.lli Saclà S.p.A. en worden uitgevoerd door het personeel dat met de verwerking is belast. Er worden geen gegevens van de webservice verspreid. De persoonsgegevens die worden verstrekt door gebruikers die daartoe een specifiek verzoek indienen (verzoek om informatie, klachten, enz.) worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst of levering te verrichten, om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen en worden alleen aan derden verstrekt als dat nodig is voor dat doel of als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoons gegevens kunnen worden gedeeld, voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de sectie hierboven, met:

  • personen die gewoonlijk optreden als verwerkers d.w.z.: i) personen, bedrijven of beroepskantoren die bijstand en advies verlenen aan F.lli Saclà S.p.A.; ii) personen met wie contact moet worden onderhouden voor het verlenen van diensten (bv. hosting providers); iii) personen die zijn gemachtigd technisch onderhoud uit te voeren (met inbegrip van het onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken);
  • personen, instanties of autoriteiten aan wie op grond van wettelijke bepalingen of bevelen van de autoriteiten mededeling van uw persoonsgegevens verplicht is;
  • personen die door F.lli Saclà S.p.A. gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van activiteiten die strikt verband houden met het verlenen van de Diensten, en die zich tot vertrouwelijkheid hebben verbonden of een adequate wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben.

 

Verwerkingswijze, doorzending en opslag van de gegevens

Persoonsgegevens worden op geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde wijze verwerkt en worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of opgeslagen, tot het tijdstip waarop de specifieke verplichting of rechtsregel van toepassing is en in ieder geval tot het tijdstip waarop de Italiaanse wetgeving hun belangen beschermt (art. 2946, It. BW e.v.).

Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, illegaal of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Sommige persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden aan ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. F.lli Saclà S.p.A. garandeert dat in dit geval de verwerking zal plaatsvinden in volledige overeenstemming met de verordening. Namelijk op basis van het adequaatheidsbesluit, ten aanzien van de door de Europese Commissie goedgekeurde Modelcontractbepalingen of een andere passende rechtsgrondslag.

Rechten van de betrokkenen

Overeenkomstig de artikelen 15 e.v. van de Verordening heeft de betrokkene het recht om F.lli Saclà S.p.A. te allen tijde toegang te vragen tot zijn persoonsgegevens, deze te laten rectificeren of wissen dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking in de gevallen voorzien in art. 18 van de Verordening, alsmede om de hem betreffende gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, indien mogelijk en in de gevallen zoals bedoeld in art. 20 van de Verordening.

U hebt in elk geval altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (toezichthouder voor gegevensbescherming), conform art. 77 van de verordening, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving.

Alle verzoeken moeten schriftelijk door F.lli Saclà S.p.A. worden ontvangen via het in te vullen formulier beschikbaar op de website sacla.it.